REGULAMENT DE PARTICIPARE „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta!”

2 israel 740x500 jpg jpeg

Art.1. ORGANIZATORUL  „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta!”

1.1. ADEVARUL HOLDING S.R.L.  – societate în reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment, cu sediul in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14119/2006, CUI  RO18990288, cont bancar nr. RO70BRDE441SV58305914410 deschis la BRD – Sucursala Decebal,  înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, sub numărul  6363, reprezentată legal prin dl Constantin Sandu, în calitate de Administrator Special,

Organizează concursul „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta” în revista Click! pentru femei.

1.2. Concursul „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt prin intermediul site-ului www.clickpentrufemei.ro şi prin act adiţional la prezentul regulament. 

Art.2.  DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta” se desfăşoară în revista Click! pentru femei în perioada 06 septembrie- 1 octombrie. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 18 octombrie.

Art.3. PREMIILE OFERITE

3.1. Premiile puse în joc în cadrul acestui concurs sunt în număr de 1.

Valoarea şi numărul premiilor:

 • 1 premiu ce consta intr-o excursie pentru doua persoane in Israel oferita de Cocktail Holidays.

Servicii incluse:

 •  5 nopti cu DEMIPENSIUNE, din care una la Nazareth sau Tiberias si 4 nopti la Bethlehem la hoteluri de 3*superior/4*
 • Transferuri si transportul cu autocar 3* cu aer conditionat;
 • Vizitele si intrarile mentionate in program, a caror ordine poate fi modificata in functie de anumite situatii speciale
 •  Transport avion TAROM Otopeni–Tel Aviv-retur. Bagaj de cala de 23 kg de persoana si de cabina 10 kg de persoana;
 • Taxele de aeroport
 • Bacsisurile pentru ghidul local si sofer
 • Bonus! Asigurarea storno si medicala pentru orice varsta tip COCKTAIL TRAVEL PROTECTION;
 •  Asistenta turistica in limba romana pe toata perioada sejurului, formata din insotitor de grup si ghid localm specializat;

3.2. Valoarea totală a premiului este de 1500 euro ( TVA inclus).

Art.4. MECANISMUL DE CONCURS

4.1. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să trimită un mail cu raspunsurile la cele doua intrebari ale concursului pe adresa de concurs concurs@click.ro cu subiectul Concurs Israel sau un plic la adresa: str. Fabrica de Glucoza, nr 21, sector 2, Bucuresti, in attn departament marketing, cu mentiunea concurs Click! pentru femei, în perioada 06 septembrie – 01 octombrie.

4.2. Intrebarea numarul unu a concursului este „In ce oras s-a nascut Iisus Hristos?” si va fi publicata in editia din 6 septembrie a revistei Click! pentru femei, intrebarea numarul doi a concursului este „................”.si va fi publicata in editia din 20 septembrie a revistei Click! pentru femei.

4.3. Câştigătorii vor fi aleşi prin tragere la sorţi dintre toate mail-urile si plicurile primite, care contin ambele raspunsuri corecte legate de tema concursului primite până pe 01 octombrie ora 23:59.

4.4. După verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare va fi anunţat numele câştigătorului în revista Click! pentru femei din 18 octombrie.

4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data publicării câştigătorului cu notificare prealabilă, pastrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.6. Câştigătorul va fi anunţat în revista Click! pentru femei si li se va trimite mesaj pe adresa de mail cu care s-a înscris în concurs cu detaliile de revendicare.

Art.5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul care a fost anunţat şi şi-a revendicat premiul, trebuie să semneze un proces verbal cu organizatorul concursului şi apoi va intra în posesia premiului.

5.2. Câştigătorul va semna pe lângă acest proces verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca datele personale, să fie/să nu fie folosite de către S.C. Adevărul Holding S.R.L., în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor, etc.).

5.3. Pentru identificare şi ridicarea premiului, câştigătorul va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Nu se acordă contravaloarea premiului în bani.

5.5. Eventualele costuri suplimentare pentru trimiterea copiei actului de identitate vor fi suportate de câştigător.

5.6. Pentru încheierea procesului verbal, câştigătorii trebuie să se prezinte la sediu organizatorului din Şos. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti cu actul de identitate sau trebuie să trimită prin e-mail sau prin Posta Romana, la adresa de e-mail/adresa de corespondenta comunicată de organizator, copie document de identitate.

5.7. În cazul în care, până la data de 30 noiembrie 2019, câştigatorii nu revendică premiul, nu semnează procesul verbal cu organizatorul sau nu pot fi contactaţi, aceştia îşi vor pierde premiul.

5.8. Premiile nerevendicate nu se reportează la nicio altă secţiune de concurs, acestea devenind nule.

5.9. Premiile nu se acordă în cazul în care:

 • participantul nu a respectat toate cerintele prevăzute în mecanismul de participare la concurs
 • participantul câştigător nu revendică premiul până la data de 30 decembrie 2019;
 • dacă se constată diferenţe între datele comunicate organizatorului în momentul revendicării premiului şi actul de identitate prezentat de câştigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);
 • dacă se dovedeşte că participantul şi-a însuşit altă identitate, în scopul de a frauda concursul;
 • dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziţia organizatorilor declaraţii în fals, în scopul de a frauda concursul;

6.0. SC Adevarul Holding SRL nu-si asuma eventualele probleme privind organizarea excursiei in Israel, eventualele reclamatii privind premiul acordat vor fi indreptate catre Cocktail Holidays, care a pus la dispozitia SC Adevarul Holding SRL premiul.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI „Click! pentru femei te trimite in Tara Sfanta”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare al concursului poate fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1 sau pe site-ul clickpentrufemei.ro.

Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015 actualizată.

Impozitul pentru premiile ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către Organizator.

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

7.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament şi nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1. ADEVARUL HOLDING SRL colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la campania „Click pentru femei! te trimite in vacanta”, în scopul selecţionării câştigătorilor, alocării premiilor şi centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum şi al comunicării cu dumneavoastră şi alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este consimţământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.

Prin participarea la campania „Click pentru femei! te trimite in Tara Sfanta”, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu excepţia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, adresa din actul de identitate, seria şi numărul actului de identitate. Nu este permisă participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate şi păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum şi termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie. Dacă doriţi mai multe informaţii despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa dpo@adevarulholding.ro.

În cazul în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Retragerea consimţământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la această campanie.

8.6. Participanţii au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimţământului; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către

. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.6.1 Dreptul de acces la date

8.6.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

8.6.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

8.6.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

8.6.2. Dreptul la rectificarea datelor

8.6.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

8.6.3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

8.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

8.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

8.6.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării

8.6.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

8.6.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

8.6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

8.6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

8.6.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

8.6.6. Dreptul de opoziţie

8.6.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

8.6.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

8.6.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

8.6.6.4. În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

8.6.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

8.6.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

8.6.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8.6.7.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:

8.6.8. Dreptul la retragerea consimţământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

8.6.9. Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

8.6.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

8.6.10. Dreptul la o cale de atac judiciară

8.6.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere care o vizează.

8.6.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii depuse.

8.6.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

8.7. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimţământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

8.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

8.9. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai Premium News SRL, Adevărul SA, Free Media Ukraine Gmbh, East Europe Media Distribution SRL, Satiricon SRL, Multicolor Tipografie SRL, West Tipo International SRL, Mediatim SRL, Garamond Tipografie SRL, Standard Press Distribution SRL, Radio City FM SRL, Depo Shop SRL, Adevărul Multimedia SRL, Fundaţia Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, News&More SRL, Cărţile Adevărul SRL, Print Tipomedia SRL, Images&More SRL, The Platform Events & Communications SRL, Hama Distribution Romania SRL, angajaţii Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi cei subcontractaţi de aceştia, nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decât cifre arabe şi/sau romane;

c. care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conţin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră - cutremur, inundaţie, calamităţi naturale, mişcări sociale - sau situaţii asimilate forţei majore – interdicţii legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariţiei şi atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul  site-ului www.clickpentrufemei.ro cu 2 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunţării unei astfel de decizii.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea competiţiilor vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 noiembrie 2019 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la competiţii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la competiţii, participanţii acceptă prevederile prezentului Regulament de Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot suna la numărul de telefon de concurs 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00, tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.clickpentrufemei.ro.

ADEVARUL HOLDING S.R.L. – în reorganizare

Prin Administrator Special CONSTANTIN SANDU

Avizat Administrator Judiciar

Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL

Reprezentant permanent, MUREŞAN GABRIELARecente

kim kardashian jpg
Olivia Newton John, ultimul mesaj sursa  Shutterstock jpg
Brendan Fraser jpeg
Chandler Bing jpeg
Ajungem MARI Suflet fragil, caut o inimă mare (1) png
Regina Elisabeta a II a jpg
Jennifer Lopez si Jennifer Garner jpg
Hugh Jackman și soția foto  Shutterstock jpg
brad de Crăciun sursa  Shutterstock jpg
ok Razvan Popescu (2) jpg
Selena Gomez jpg
Printesa Aiko a Japoniei jpeg
Katherine Hepburn jpg
Shania Twain, abuz sexual sursa  Shutterstock jpg
Cea mai in varsta castigatoare a unui premiu Grammy Sursa imagine Instagram angelaalvarez1927 jpg
Meghan Markle si Printul Harry jpeg
Printul Harry jpg
Paradoxul zilei de nastere Sursa imagine shutterstock 150755498 jpg
kim kardashian sursa  Instagram jpg
Cele mai ciudate obiceiuri alimentare ale celebritatilor Sursa imagine Instagram wearedavid mia jpg